PRODUKTY

Pravidla ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. z. o ochraně osobních údajů ve znění předpisů zástupcem zákazníků a obchodních partnerů společnosti GUNNEX CZ, s.r.o., Mstětice 36, 250 91 Mstětice, IČO: 26153068

Provozovatel

Provozovatelem je společnost GUNNEX CZ, s.r.o., Mstětice 36, 250 91 Mstětice, IČO: 26153068 zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze dne 7.února 2000.

Jaké informace shromažďujeme

Shromažďujeme informace výlučně s jasně a jednoznačně vymezeným účelem. Tento účel je vždy v souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázaná a výlučně způsobem, který je v souladu s dobrými mravy. Tento účel je zásadně bezprostředně spjatý se zkvalitňováním našich služeb.

Vždy dbáme zejména o to, aby nedošlo k porušení základních práv a svobod a právem chráněných zájmů dotknutých osob, zejména k porušení jejich práv na zachovaní lidské důstojnosti nebo k jiným neoprávněným zásahům do jejich práv na ochranu soukromí.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, dbáme o to, aby byli osobní údaje zpracované výlučně v rozsahu a způsobem stanoveným v souhlase a zároveň nabízíme možnost daný souhlas kdykoliv odvolat.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících ze všeobecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
 • zasílání obchodních oznámení s nabídkou produktů a služeb;
 • uspořádání obchodních akcí a školení včetně pozvání a zajištění ubytování;
 • uživatelského přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: obchodní jméno resp. název, místo podnikání resp. sídlo, včetně dalších identifikačních údajů potřebných resp. vyžadovaných zákonem pro vystavení daňového dokladu

Kontaktní údaje

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, kontaktní adresy.

Transparentnost a možnost volby

Nad informacemi, které shromažďujeme máte neustále kontrolu. Můžete například:

 • Kontrolovat rozsah osobních údajů, které zpracováváme.
 • Požádat o ukončení zasílání informací, o které nemáte zájem.
 • Aktualizovat vaše osobní informace
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jsou tyto informace nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost je ihned aktualizovat nebo odstranit, kromě případů, kdy musíme tyto údaje z oprávněných obchodních nebo právních důvodů uchovávat.

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
 • ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu – identifikační údaje provozovatele nebo zprostředkovatele, účel zpracování osobních údajů, seznam nebo rozsah osobních údajů a případné doplňující informace, které jsou potřebné pro dotyčnou osobu k zaručení jejich práv,
 • ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
 • ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 • likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 • blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

Údaje o využívání internetových služeb

Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívaní našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

Příjemci vašich údajů

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněné státním orgánům (Policie, soudy, Finanční správa ČR, Sociální pojišťovna, Zdravotní pojišťovny apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uložené po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a společností GUNNEX CZ, s.r.o.

Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi nadále zpracováváme vaše osobní údaje jen pro účely a po dobu, během níž jsme povinni tyto údaje uchovávat podle všeobecně závazných právních předpisů. Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů nebo doba, během níž jsme povinni je uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme, nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaké máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a všeobecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních oznámení, máte právo na vymazání nebo omezení zpracováni.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu GUNNEX CZ, s.r.o., Mstětice 36, 250 91 Mstětice nebo žádostí zaslanou elektronicky na info@gunnex.com

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na info@gunnex.com.